ข้อตกลงการบร...

ตามข้อตกลงนี้

ข้อตกลงการบริการ (“Terms of Service”) เหล่านี้ จะใช้กับลูกค้าของ SKALI Cloud ซึ่งต่อไปนี้ คำว่า “เรา” จะหมายถึง SKALI Cloud และคำว่า “คุณ” จะหมายถึงบุคคลหรือองค์กรที่ซื้อหรือใช้บริการ SKALI Cloud ส่วน “บริการ” จะหมายถึงบริการ ผลิตภัณฑ์ และบริการอื่นๆ ทุกประเภทที่ติดมาพร้อมกัน ซึ่งได้จัดหามาให้โดย SKALI Cloud และนอกจากนี้ คำว่า “ผู้ใช้งานของคุณ” จะหมายถึงบุคคลหรือบริษัทฝ่ายที่สาม ซึ่งคุณได้อนุญาตให้เขาสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ที่ทำงานอยู่ภายใน หรือทำงานร่วมกับบัญชีใช้งาน SKALI Cloud ของคุณได้.

SKALI Cloud เป็นผลิตภัณฑ์ของ SKALI Group (Alam Teknokrat Sdn. Bhd) ที่ได้รับการจดทะเบียนในมาเลเซีย ซึ่งสำนักงานสำหรับการจดทะเบียน และที่อยู่สำหรับการติดต่อหรือ แจ้งการความประสงค์ใดๆ ก็คือ Level 15B, Menara Sentul, No. 86, Jalan Sentul, 51100 Kuala Lumpur, Malaysia หรือคุณจะติดต่อและแจ้งความต้องการใดๆ กับเรา โดยการส่งอีเมลมาที่ support@skalicloud.com ก็ได้ ซึ่งคุณสามารถติดต่อเราผ่านโทรศัพท์ได้ที่ +603 8318 0222
ในการซื้อหรือใช้บริการของเรานั้น คุณจะต้องอายุอย่างน้อย 18 ปีขึ้นไป และนอกจากนี้เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธบริการใดๆ ที่จะมีให้กับบุคคล หรือองค์กรใดๆ ภายใต้ดุลพินิจของเราเองด้วย.

บริการและความรับผิดชอบของเรา

เราจะติดตั้ง ดำเนินการ และดูแลรักษาไว้ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานทางการประมวล (computing infrastructure) โดยที่บริการของเรานั้น จะรวมไปถึงการจัดเตรียมสมรรถนะบนโครงสร้างพื้นฐานให้กับคุณ ซึ่งคุณจะเช่าใช้ความสามารถดังกล่าวจากเราอีกที โดยจะได้เอกสิทธิ์ในการเข้าถึงได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต และจะใช้ความสามารถดังกล่าวเพื่อจัดเก็บข้อมูล และ/หรือเพื่อใช้งานเวอร์ชวลเซิร์ฟเวอร์ (virtual server) โดยเราจะมีบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันให้คุณด้วย เช่น บริการการลงทะเบียนชื่อโดเมน (domain name registration) หรือการโฮสต์ดีเอ็นเอส (DNS hosting) เป็นต้น.

เราจะให้ความใส่ใจกับการดำเนินการที่เกี่ยวกับเนื้อหาภายในเว็บไซต์ของเราอย่างเหมาะสม แต่เราจะไม่รับประกันถึงความถูกต้องต่อรายละเอียดใดๆ ของบริการของเราที่อยู่ในเว็บไซต์ (ด้วยข้อยกเว้นของข้อตกลงการบริการ) และเราจะไม่ขอยอมรับผิดต่อความรับผิดชอบใดๆ ที่เป็นผลมาจากการที่คุณ หรือบริษัทฝ่ายที่สาม ได้ให้การยึดถือหรือเชื่อมั่นต่อรายละเอียดเหล่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพนั้น ถือเป็นเรื่องของผลการวิเคราะห์จากข้อมูลเท่าที่มีอยู่เท่านั้น และไม่อาจจะรับประกันสิ่งใดได้เลย.

เราจะไม่สนับสนุนระบบปฏิบัติการใดๆ และ/หรือซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่คุณใช้งานในเวอร์ชวลเซิร์ฟเวอร์ของคุณ และเราจะไม่ขอทำหน้าที่เป็นตัวแทน ให้การรับรอง หรือรับประกันในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล ความปลอดภัยในบริการ หรือความเหมาะสมของบริการต่อวัตถุประสงค์ใดๆ ทั้งนั้น นอกจากนี้คุณจะต้องไม่ใช้บริการของเรา ร่วมกับระบบที่มีความสุ่มเสี่ยงทางด้านความปลอดภัย (safety critical systems) ด้วย.

โดยทั่วไปแล้ว คุณสามารถเช่าใช้ความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานของเรา ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • โดยการสมัครสมาชิก ด้วยวิธีการจ่ายล่วงหน้าก่อนที่จะใช้ โดยให้ครอบคลุมช่วงเวลาการใช้งานที่คุณต้องการจะได้รับ หรือ;
 • โดยการใช้งาน ซึ่งจะหักออกจากยอดคงเหลือของบัญชีจ่ายล่วงหน้า (Prepaid Balance) โดยอาจจะถูกคิดเงินในอัตราที่ต่างไปจากการสมัครเป็นสมาชิกประจำ;
 • โดยการชำระเงินยอดคงค้างตามเงื่อนไขการชำระเงิน ที่ระบุอยู่ในใบกำกับภาษี (invoice) ของเรา หรืออื่นๆ.


คุณอาจจะไม่สามารถเพิ่มความสามารถในการใช้โครงสร้างพื้นฐานของเราได้อย่างที่ต้องการเสมอไป แม้ว่าการชำระเงินสำหรับใช้โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวนั้น จะครอบคลุมอยู่ด้วยใน Subscription หรือ Prepaid Balance ของคุณก็ตาม เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานของเราอาจจะมีการใช้อยู่เต็มแล้ว หรือว่าเกือบจะเต็ม โดยลูกค้ารายอื่นๆ นั่นเอง.

เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะคิดต่อเบี้ยตามความสมควรจากคุณ โดยคิดเป็นรายวัน วันละ 2% เหนืออัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน (base rate) ของ Bank Negara Malaysia โดยที่คุณจะต้องรับผิดชอบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากการเรียกเก็บหนี้หลังพ้นกำหนดชำระแล้ว รวมไปถึงค่าธรรมเนียมตามกฎหมายด้วย.

บริการเสริมหรือบริการร่วม (accompanying services) ที่เรานำเสนอนั้น อาจจะมีข้อตกตง (terms) หรือเงื่อนไข (conditions) เพิ่มเติมได้ โดยอาจเป็นข้อตกลงหรือเงื่อนไขจากเราเอง หรือจากบุคคลฝ่ายที่สาม (third parties) ก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น การจดทะเบียนโดเมนเนม เป็นต้น ซึ่งจะเป็นเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับการจดทะเบียนเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงเงื่อนไขหรือข้อตกลงต่างๆ ก่อนเสมอ เพื่อให้คุณตัดสินใจด้วยตัวเองได้ ว่าจะยอมรับต่อเงื่อนไขหรือข้อตกลงเหล่านั้นหรือไม่.

ข้อตกลงระดับการบริการ (Service Level Agreement หรือ SLA)

เราขอรับประกันว่า ข้อมูลของคุณที่ได้รับการจัดเก็บเอาไว้ และเวอร์ชวลเซิร์ฟเวอร์ของคุณที่ทำงานอยู่นั้น จะสามารถเข้าถึงเพื่อใช้งานได้ ด้วยอัตราไม่น้อยกว่า 99.95% ของระยะเวลาในแต่ละเดือน โดยยึดตามเดือนปฏิทินเป็นหลัก แม้กระนั้นก็ตาม เราขอยกเว้นสาเหตุบางประการ ที่จะทำให้คุณไม่สามารถเข้าใช้ได้งานดังนี้:

 • การชำระเงินของคุณไม่ครอบคลุมการใช้งานอีกต่อไปแล้ว เมื่อ Subscription หรือ Prepaid Balance ของคุณหมดไปแล้ว ทว่าเราไม่ได้มีการจำกัดเอาไว้ว่าจะต้องเป็นสาเหตุเช่นนั้นเสมอไป.
 • การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติใดๆ อันเนื่องมาจากคุณ หรือผู้ใช้งานของคุณเอง.
 • ซอฟต์แวร์ที่รันอยู่ภายในเวอร์ชวลเซิร์ฟเวอร์ของคุณ.
 • การบำรุงรักษาระบบแบบมีกำหนดการ (scheduled maintenance) ที่เราได้ประกาศออกไปแล้วล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง.
 • เหตุปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุมของเรา รวมไปถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เหตุสุดวิสัยหรือเหตุการณ์ใดๆ ที่ไม่สามารถคาดเดาล่วงหน้ามาก่อนได้; เช่น ความผิดพลาด การกระทำหรือไม่กระทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ของบรรดาผู้ให้บริการที่อยู่ถัดจากเราขึ้นไป (upstream providers) หรือความผิดพลาดล้มเหลวในการทำงานของอินเทอร์เน็ต เป็นต้น.
 • การดำเนินการใดๆ ของผู้ให้บริการฝ่ายที่สาม รวมไปถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การประสงค์ร้ายด้านปลอดภัยภัย ไวรัส และการโจมตีแบบ Denial of Service ด้วย.
 • การละเมิดนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ (Acceptable Use Policy) ของเรา.
 • กิจกรรมหรือกิจการใดๆ ที่เป็นการบังคับใช้กฎหมาย.


นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

เราให้คำมั่นว่าจะเคารพและปกป้องความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของเราทุกๆ ราย.

ในฐานะลูกค้าของเรา คุณจะต้องเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการติดต่อ และรายละเอียดการชำระเงินให้เรา โดยที่ข้อมูลการติดต่อนั้นจะรวมไปถึง ชื่อของคุณ ที่อยู่ทางอีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และหมายเลขโทรศัพท์ สำหรับข้อมูลการชำระเงินนั้น จะรวมไปถึงหมายเลขบัตรเครดิต และรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการชำระเงินด้วย โดยข้อมูลของคุณจะถูกนำมาใช้เฉพาะเพื่อการสนับสนุนความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้ากับ SKALY Cloud เท่านั้น และจะไม่มีการส่งต่อไปยังบุคคลที่สามโดยเด็ดขาด นอกเสียจากว่ามีความจำเป็นใดๆ ในการจัดเตรียมบริการให้กับคุณ หรือว่ามีการร้องขอ หรือความต้องการใดๆ ในทางกฎหมาย ให้ต้องทำเช่นนั้น.

เนื่องจากคุณอาจจะจัดเก็บและถ่ายโอนข้อมูลโดยการใช้บริการของเราด้วย ดังนั้นนอกเสียจากว่าเราจะได้รับการอนุญาตอย่างชัดเจนจากคุณเท่านั้น หาไม่แล้วเราจะไม่เข้าไปตรวจสอบ (inspect) ข้อมูลของคุณที่ถูกจัดเก็บเอาไว้โดยเด็ดขาด และเราจะทำการตรวจวัด (measure) ปริมาณข้อมูลที่มีการรับส่งถึงกัน (transmitted data) ของคุณ เฉพาะวัตถุประสงค์เพื่อการเรียกเก็บเงิน (billing) หรือเพื่อตรวจสอบว่าคุณได้มีการละเมิดนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ (Acceptable Use Policy) ของเราหรือไม่เท่านั้น โดยเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลของคุณต่อบุคคลฝ่ายที่สามแต่อย่างใด นอกเสียจากว่าเราจะถูกบังคับให้ต้องทำเช่นนั้น โดยคำสั่งศาล หรือคำสั่งของฝ่ายปกครองบ้านเมืองเท่านั้น.

ความรับผิดตามกฎหมาย (Liability)

ความรับผิดของเราภายใต้ข้อตกลงการบริการนั้น จะไม่เกินกว่ายอดบิลสำหรับเวอร์ชวลเซิร์ฟเวอร์ของคุณในเดือนปฏิทินที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น และคุณจะต้องไม่กล่าวโทษเรา ก่อนที่จะแจ้งให้เราทราบถึงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการที่คุณจะกล่าวโทษเรา การแจ้งดังกล่าวจะต้องทำภายในไม่เกินหนึ่งเดือนหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น และการฟ้องร้องตามกฎหมายจะต้องทำหลังจากที่คุณแจ้งให้เราทราบขึ้นเหตุการณ์ที่จะเป็นมูลเหตุในการกล่าวโทษเราไปแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน.

เราจะไม่รับผิดต่อความเสียหายหรือความรับชอบใดๆ ที่คุณอาจจะได้รับความเสียหาย อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย (force majeure event) หรือการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งเหตุสุดวิสัยในข้อตกลงการบริการนั้น คือเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา และรวมไปถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การเกิดอัคคีภัย อุทุกภัย ธรณีพิบัติ พายุ เฮอร์ริเคน หรือหายนภัยตามธรรมชาติชนิดอื่นๆ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการสู้รบ การรุกราน ปฏิบัติการของศัตรูต่างชาติ การทำสงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ได้ประกาศก็ตาม) สงครามกลางเมือง จลาจล การปฏิวัติ การก่อกบฎ การยึดอำนาจ การก่อการร้าย การสร้างความคลั่งชาติ การคว่ำบาตรรัฐบาล การปิดกั้น การห้ามส่งสินค้า ความขัดแย้งด้านแรงงาน การนัดหยุดงาน และการแทรกแซง รวมทั้งความผิดพลาดหรือล้มเหลวด้านกระแสไฟฟ้า และสาธารณูปโภคอื่นๆ ด้วย.

ด้วยการยกเว้นซึ่งความสูญเสียที่เกี่ยวกับการฉ้อโกง เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่ติดตามมา ซึ่งคุณหรือผู้ใช้งานของคุณได้รับ อันเป็นผลมาจากการฝ่าฝืนข้อตกลงการบริการนี้ โดยที่ความสูญเสียดังกล่าวนั้นรวมไปถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ความเสียหายทางธุรกิจ ความนิยม ชื่อเสียง และความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดกับข้อมูลด้วย.

ความรับผิดชอบของคุณ(Your Responsibilities)

กรณีถ้าคุณเป็นผู้บริโภค จะไม่มีข้อหนึ่งข้อใดในข้อตกลงต่อไปนี้ ที่จะปฏิเสธหรือละเว้นซึ่งสิทธิ์ที่คุณมีอยู่ ภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของมาเลเซีย.

ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณ ที่จะต้องให้ความเคารพต่อการใช้งานของคุณ และการใช้งานของผู้ใช้งานของคุณ ในการใช้บริการต่างๆ ของเรา โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ ซึ่งรวมไปถึง:

 • ข้อมูลทั้งหมดที่จัดเก็บอยู่ในบัญชีใช้งานของคุณ หรือที่ถูกส่งผ่านโดยเวอร์ชวลเซิร์ฟเวอร์ของคุณ.
 • ระบบปฏิบัติการใดๆ และ/หรือซอฟต์แวร์อื่นๆ ในเวอร์ชวลเซิร์ฟเวอร์ของคุณ.
 • เว็บไซต์ ข้อความทางอีเมล และข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกส่งผ่านโดยเวอร์ชวลเซิร์ฟเวอร์ของคุณ.


ตามกฎหมายปกป้องข้อมูลนั้น คุณคือผู้ควบคุมข้อมูล (data controller) ในข้อมูลทั้งหมดที่จัดเก็บอยู่ในบัญชีใช้งานของคุณ หรือข้อมูลที่ส่งผ่านโดยเวอร์ชวลเซิร์ฟเวอร์ของคุณ.

คุณต้องรับผิดชอบต่อการดูแลรักษาสำเนาของการสำรองข้อมูล (backup copies of data) ใดๆ ที่จำเป็น ที่จัดเก็บอยู่ในบัญชีใช้งานของคุณ โดยที่เราจะไม่เข้าไปดำเนินการ หรือดูแลรักษาสำเนาการสำรองข้อมูลดังกล่าว ในนามของคุณแต่อย่างใด.

คุณจะรับและอ่านอีเมลทั้งหมดที่ส่งมายัง “postmaster” และ “abuse” ในทุกๆ เมลโดเมน (mail domain) ที่คุณได้โฮสต์เอาไว้ในโครงสร้างพื้นฐานของเรา และเราขอแนะนำว่าคุณควรจะอ่านอีเมลทุกฉบับที่ส่งถึง “hostmaster” และ “webmaster” ด้วย.

คุณจะไม่เปิดเผยรหัสผ่าน (password) หรือกุญแจรักษาความปลอดภัย (security key) ของคุณ ให้กับบุคคลหรือบริษัทฝ่ายที่สาม ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ และถ้าปรากฎว่าบัญชีใช้งานของคุณ หรือเวอร์ชวลเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ถูกทำให้เสียหายโดยบุคคลหรือบริษัทฝ่ายที่สาม คุณจะต้องแจ้งให้เราทราบในทันทีที่ support@skalicloud.com และคุณจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ หรือแม้กระทั่งติดตั้งซอฟต์แวร์ใดๆ ที่เสียหายเข้าไปใหม่ ซึ่งในกรณีที่คุณไม่ได้แจ้งเรื่องดังกล่าวให้เราทราบ หรือถ้าปรากฎว่าความผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้น เราจะถือเอากุญแจเพื่อความปลอดภัยของคุณ ใช้ทำหน้าที่ตามความรับผิดชอบของเรา เพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขบัญชีใช้งานของเรา.

คุณจะชดเชยให้กับเราและทำให้เราการันตีจากและการเรียกร้องทั้งหมดที่ค่าใช้จ่าย (รวมทั้งค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย), ความเสียหายที่เกิดค่าใช้จ่ายการสูญเสียและหนี้สินที่เกิดขึ้นโดยเราหรือเนื่องจากการเรียกร้องของบุคคลที่สามกับเราเป็นผลมาจากหรือในการเชื่อมต่อกับการละเมิดของคุณ ของสิทธิของบุคคลที่สามรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ.

การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย (Compliance with Law)

คุณจะรับรองว่า การใช้งานของคุณ และการใช้งานของผู้ใช้งานคุณ ที่มีต่อบริการของเรานั้น จะต้องไม่ และจะไม่ เป็นการละเมิดกฎหมายใดๆ ที่มีผลบังคับใช้อยู่ และคุณจะต้องไม่ยินยอมให้การละเมิดดังกล่าว กระทำโดยบุคคลอื่นด้วยเช่นกัน.

เราจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานใดๆ ที่คุณหรือผู้ใช้งานของคุณทำต่อบริการของเรา และจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่คุณหรือผู้ใช้งานของคุณ มีภาระผูกพันต่อบุคคลหรือบริษัทฝ่ายที่สามด้วย นอกจากนี้ คุณจะชดเชยค่าเสียหายให้เรา ต่อความรับผิดใดๆ ที่คุณได้กระทำขึ้น ซึ่งอาจจะถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย รวมไปถึงค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย และใช้จ่ายตามความเหมาะสมแก่เหตุผลในเชิงธุรกิจ สำหรับเวลาที่เราสูญเสียไป) ในการการเรียกร้องสิทธิ์ ความเสียหาย ความสูญเสีย และความรับผิดชอบตามกฎหมาย ที่เป็นผลจากการฝ่าฝืนกฎหมายของคุณด้วย.

นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ (Acceptable Use Policy)

เราจะไม่อนุญาตให้มีการใช้บริการของเรา เพื่อดำเนินการหรือทำกิจกรรมใดๆ ที่อาจจะผิดกฎหมาย เป็นที่น่ารังเกียจ ก้าวร้าว หยาบคาย หรือรุนแรงเกิดกว่าที่จะยอมรับได้ในทางการใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไป หรืออาจจะเป็นการคุกคามต่อโครงสร้างพื้นฐานของเราเองก็เป็นได้ ทั้งนี้โดยขึ้นอยู่ก้บดุลพินิจของเรา โดยที่เราจะดำเนินการในสิ่งที่จำเป็น เพื่อการบังคับ หรือห้ามปรามต่อพฤติกรรมดังกล่าว รวมถึงพฤติกรรมใดๆ ที่มีอยู่ในหัวข้อการพักชั่วคราวและการเลิกการใช้บริการ (Suspension and Termination) ด้านล่างด้วย โดยที่การใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตนั้น รวมไปถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การใช้งานดังนี้:

เราจะห้ามการใช้บริการของเราทุกประเภท ที่ปรากฎแก่เราว่า เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเราแต่ผู้เดียว ซึ่งการกระทำดังกล่าวนั้นรวมไปถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ):

 • จัดเก็บหรือส่งผ่านสิ่งที่ผิดกฎหมาย รวมไปถึงสิ่งที่จะผิดกฎหมายเมื่อมีการส่งผ่านเครือข่ายโทรคมนาคมสาธารณะด้วย.
 • ความเกี่ยวข้องหรือการมีส่วนร่วมใดๆ ในกิจกรรมที่เป็นการหลอกลวงหรือฉ้อโกง.
 • การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของเรา หรือระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการรายอื่นๆ ไปในทางมิชอบ.


เราจะห้ามใช้บริการของเราไปในทางที่เป็นการก้าวร้าวหรือรุนแรง โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเราแต่ผู้เดียว การกระทำดังกล่าวนั้นรวมไปถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การจัดเก็บหรือส่งผ่านข้อมูลเนื้อหาใดๆ หรือลิงก์ใดๆ ที่เชื่อมไปยังเนื้อหานั้นๆ ซึ่งเราเชื่อว่าจะเป็นสิ่งเหล่านี้:

 • เนื้อหาลามก อนาจาร.
 • เนื้อหารุนแรงเกินไป หรือยั่วยุให้เกิดความรุนแรง.
 • สร้างการรบกวน หรือยั่วยุให้เกิดความเกลียดชัดต่อบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลใด.
 • การดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาท.
 • ละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลใด.
 • สนับสนุนหรือชักชวนทำกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย.
 • เปิดเผยความลับทางการค้า หรือละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร หรือให้ความช่วยเหลือบุคคลอื่นเพื่อกระทำการดังกล่าว.
 • ปฏิบัติในสิ่งที่ไม่เป็นธรรม หรือปฏิบัติด้วยเจตนาหลอกลวงตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค.
 • สร้างความเสี่ยงให้เกิดขึ้นกับสวัสดิภาพ สุขภาพของบุคคล หรือความมั่นคงของชาติ.


เราจะห้ามไม่ให้ใช้บริการของเรา ไปในทางที่ส่อไปในทางก้าวร้าว เสื่อมเสีย หรือไม่เหมาะสม ต่อแนวทางการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ยอมรับได้ทั่วไป ซึ่งรวมไปถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ):

 • การส่งอีเมล (สแปม) ที่ผู้รับไม่ได้ต้องการ โดยส่งออกไปจำนวนมาก.
 • การโพสต์ข้อความในเว็บฟอรัม นิวส์กรุ๊ป บริการแชต หรือไออาร์ซี ด้วยจำนวนครั้งที่มากเกินไป.
 • การประกาศเว็บไซต์ หรือสื่ออื่นใด ที่เป็นเทคนิคในการโฆษณา รวมไปถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะสแปม) ซึ่งเราจะถือว่ามันเป็นการกระทำที่มิชอบ ถ้าได้ดำเนินการผ่าน SKALI Cloud ของเรา.
 • การแพร่กระจายไวรัส แอดแวร์ หรือมัลแวร์ประเภทต่างๆ.
 • การรวบรวมข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลทางการเงิน เพื่อการฉ้อโกง (ด้วยวิธี Phishing).
 • การเข้าถึงเพื่อใช้ข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่าย โดยไม่มีสิทธิ์ หรือไม่ได้รับอนุญาต.
 • การตรวจจับ การสแกนหา หรือการทำการทดสอบจุดบกพร่อง (vulnerability) ของระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่าย โดยไม่มีสิทธิ์ หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต .
 • การแทรกแซงบริการของระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่าย ที่มีให้ต่อผู้ใช้งานรายอื่นๆ รวมไปถึงการโจมตีแบบ Denial of Service ด้วย.
 • การดักข้อมูล หรือการติดตามทราฟฟิกของเครือข่าย โดยไม่มีสิทธิ์ หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต.
 • การส่งผ่านข้อมูลปลอม หรือข้อมูลที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงไอพีแพ็กเกจ (IP package) ปลอม หรือหัวอีเมล (email header) ปลอมด้วย.
 • การดำเนินการใดๆ ที่ถือเป็นการต่อต้านเรา รวมไปถึงการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมม ที่ส่งผลให้เกิดการโจมตีแบบ Denial of Service ด้วย.


เราจะห้ามการใช้บริการของเราทุกรูปแบบ ที่ปรากฎว่าจะเป็นการคุกคามต่อโครงสร้างพื้นฐานของเรา โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจโดยเด็ดขาดของเรา ซึ่งการกระทำดังกล่าวนั้นรวมไปถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ):

 • การใช้งานที่สร้างภาระโหลดต่อเซิร์ฟเวอร์มากเกินไป เช่น การใช้ซีพียูและไอโออย่างต่อเนื่อง เป็นต้น.
 • การกำหนดค่าคอนฟิกูเรชันให้เวอร์ชวลเซิร์ฟเวอร์ด้วยค่ากำหนดที่มีความปลอดภัยไม่เพียงพอ ซึ่งทำให้เกิดการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตได้.
 • การพยายามใช้กลวิธีใดๆ ต่อกลไกการทำงานด้านการควบคุม การติดตาม หรือการคิดค่าบริการของเรา.


คุณจะต้องแน่ใจว่าการใช้บริการของเรานั้น ไม่ว่าจะโดยคุณ หรือโดยผู้ใช้งานของคุณรายใดก็ตาม จะต้องเป็นไปตามข้อตกลงบริการนี้ นอกจากนี้ คุณจะต้องดำเนินการให้ผู้ใช้งานของคุณ ให้การยอมรับต่อนโยบายการใช้บริการที่ยอมรับได้ของเรา ที่มีข้อจำกัดต่างๆ ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นทั้งหมดด้วย.

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงบริการ

ข้อตกลงการบริการของเราที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดนั้น จะสามารถดูได้จากเว็บไซต์ http://www.skalicloud.com อย่างไรกตาม เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการบริการดังกล่าวใดตลอดเวลา และในกรณีที่เราได้ดำเนินการเช่นนั้น คุณจะมีสิทธิ์ที่จะขอยกเลิกการใช้บริการได้ โดยมีรายละเอียดอยู่ในหัวข้อการพักชั่วคราวและการขอยกเลิกการใช้บริการด้านล่างนี้.

การพักชั่วคราวและการยกเลิกบริการ

คุณอาจจะขอยกเลิก (terminate) บัญชีใช้งานของคุณกับเราได้ ในสถานการณ์ต่างๆ ต่อไปนี้:

 • ในกรณีที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงบริการ หรือปรับเพิ่มราคาของเรา โดยที่เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลเป็นเวลา 30 วันตามเดือนปฏิทิน ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ และจากการที่คุณได้รับการแจ้งให้ทราบดังกล่าวนั้น คุณมีทางเลือกที่จะยกเลิกบัญชีใช้งานของคุณ แล้วรับเงินส่วนที่ยังไม่ได้ใช้บริการคืน หรือจะยังคงใช้งานต่อไป โดยยอมรับต่อข้อตกลงการบริการ หรือการปรับราคาดังกล่าว ซึ่งถ้าหากคุณไม่ได้แจ้งกับเราภายใน 30 วันตามปฏิทิน ว่าคุณปรารถนายกเลิกบัญชีใช้งานดังกล่าว ให้ถือว่าคุณยอมรับต่อข้อตกลงหรือการเปลี่ยนแปลงราคาดังกล่าวนั้นไปโดยปริยาย.
 • ขอยกเลิกในเวลาใดก็ได้ โดยให้เวลาเราอย่างน้อย 5 วันทำการ (วันทำการหรือ Business days ในข้อตกลงการบริการนี้ หมายถึงวันใดๆ ก็ได้ ที่ไม่ใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ และจะต้องเป็นวันที่ธนาคารในมาเลเซียเปิดทำการเพื่อให้บริการทางธุรกิจด้วย) เราจะไม่จัดเตรียมเงินคืนสำหรับการชำระเงินใดๆ ที่ยังไม่ได้ใช้แต่อย่างใด นอกเสียจากว่าคุณเป็นผู้บริโภคตามกฎหมายของมาเลเซีย และคุณได้แจ้งเราเป็นลายลักษณ์อักษร ถึงที่อยู่ในการติดต่อ ที่คุณปรารถนาที่จะยกเลิกข้อตกลงของคุณ ภายในช่วงเวลาของการขอยกเลิกล่วงหน้า 7 วันทำการตามกฎหมาย

  ด้วยดุลพินิจโดยเด็ดขาดของเรา เราอาจจะยกเลิก หรือพักชั่วคราวเป็นเวลาระยะหนึ่ง สำหรับบริการทั้งหมด หรือเพียงบางส่วนของเรา ที่เรามีให้กับคุณ รวมไปถึงการลบข้อมูลของคุณออกด้วย โดยเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีต่อไปนี้:

 • ในกรณีที่คุณ หรือผู้ใช้งานของคุณ ได้ทำการละเมิดนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ หรือละเมิดข้อตกลงการบริการ หรือกฎหมายใดๆ ที่มีการบังคับใช้อยู่ สำหรับกรณีของการยกเลิกหรือการพักชั่วคราวในกรณีนี้นั้น คุณจะไม่ได้รับเงินคืนจากการนี้แต่อย่างใด นอกจากนี้ เรายังมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องการชดเชยต่อค่าใช้จ่ายใดๆ อันเป็นผลมาจากการละเมิดดังกล่าวของคุณด้วย รวมไปถึงเวลาของเรา ซึ่งเราและคุณมีความเห็นชอบร่วมกัน ว่าจะอยู่ที่ 1,000 มาเลเซียริงกิตต่อวัน โดยที่เราและคุณต่างเห็นตกลงร่วมกัน ว่าเป็นการประเมินตามความเป็นจริง และสมเหตุสมผลในทางธุรกิจแล้ว ข้อตกลงดังกล่าวนี้ ให้รวมถึงค่าธรรมเนียมตามกฎหมายใดๆ ที่เราต้องจ่าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความสมควรในทางธุรกิจ ซึ่งเป็นผลมาจากการละเมิดของคุณด้วย.
 • ในกรณีที่การชำระเงินของคุณไม่ได้ครอบคลุมการใช้งานแล้ว รวมไปถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เมื่อ Subscription หรือ Prepaid Balance ของคุณสิ้นสุดลงหรือหมดลงด้วย.


ด้วยดุลพินิจอย่างเด็ดขาดของเรา การยกเลิก หรือการพักเป็นเวลาชั่วคราว ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ของบริการที่เรามีต่อคุณ รวมไปถึงการลบข้อมูลของคุณที่จัดเก็บเอาไว้ด้วยนั้น ซึ่งเราได้ทำการแจ้งล่วงหน้าให้คุณทราบไม่น้อยกว่า 30 วันไปแล้วนั้น ในกรณีของการยกเลิก หรือการพักชั่วคราวดังกล่าวนั้น เราจะไม่คืนเงินส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ (unused portion) ของคุณแต่อย่างใด.

ข้อควรทราบ

คุณจะต้องแน่ใจว่าที่อยู่ทางอีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และรายละเอียดการติดต่อต่างๆ ของคุณ ที่ระบุเอาไว้ในบัญชีใช้งานของคุณนั้น ได้รับการอัพเดตให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราจำเป็นต้องส่งจดหมายสำคัญให้กับคุณ ซึ่งเป็นความจำเป็นที่คุณจะต้องตอบจดหมายดังกล่าวกลับมายังเราภายใน 3 วันทำการ หลังจากที่จดหมายดังกล่าวถูกส่งออกไป.

ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานใดๆ ที่จะสามารถนำมาใช้ เพื่อยืนยันถึงการส่งจดหมายดังกล่าวออกไปได้ ให้ถือว่าใช้เวลาในการส่งหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่อีเมลถูกส่งออกไป และให้ถือเอาช่วงเวลานั้นเลยในกรณีที่ส่งมอบถึงผู้รับด้วยมือ และให้ถือว่าผู้รับได้รับในตอนเที่ยงวันของวันทำการวันที่สอง ในกรณีที่ผู้ส่งได้ส่งไปรษณีย์ออกไป.

การบังคับใช้การหมายและเขตอำนาจศาล

ข้อตกลงการบริการเหล่านี้ และความสัมพันธ์ทางกฎหมายอื่นๆ ทั้งหมด ระหว่างคุณกับเรานั้น จะได้รับการดูแลและตีความตามกฎหมายของมาเลเซีย โดยที่ศาลของมาเลเซียจะมีอำนาจแต่ผู้เดียว ในการจัดการกับข้อโต้แย้งใดๆ ที่เกิดขึ้น ภายใต้ข้อตกลงการบริการนี้ โดยที่การดำเนินการใดๆ จะต้องมีการนำขึ้นสู่ศาลของมาเลเซีย ซึ่งเราและคุณจะไม่สามารถโต้แย้งได้ และเห็นชอบร่วมกันว่าจะให้เป็นไปตามอำนาจของศาลมาเลเซีย เราและคุณจะสละซึ่งข้อโต้แย้งใดๆ ที่เราและคุณอาจจะมีต่อศาลของมาเลเซีย และจะไม่อ้างว่าการขึ้นศาลมาเลเซียเป็นเรื่องที่ไม่สะดวก หรือเป็นหน่วยงานที่ไม่เหมาะสมกับการแก้ปัญหา.

ข้อตกลงการบริการที่ผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้จริงตามกฎหมายนั้น ถือเป็นข้อตกลงบริการที่ไม่มีผลตามกฎหมาย: ถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามกฎหมายหรือการบังคับใช้บทบัญญัติอื่นใดของข้อกำหนดในการให้บริการในเขตอำนาจนั้นถูกต้องตามกฎหมายหรือความถูกต้องหรือการใช้บังคับหรือบทบัญญัติอื่นใดของข้อกำหนดในการให้บริการภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจอื่น ๆ.

ฝ่ายสนับสนุน

ความเห็นของลูกค้า

““SKALI Cloud เป็นการปฏิวัติวิธีการต่างๆ ที่จะทำให้ผู้คนมองเรื่องของ Disaster Recovery แตกต่างไปจากเดิม เพราะเซิร์ฟเวอร์ของที่นี่สามารถทำงานและสำรองข้อมูลได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นเอง พร้อมกับมีโซลูชันด้าน Business Continuity ให้อย่างเพียบพร้อมด้วย ซึ่งเราก็ได้แนะนำ SKALI Cloud ให้กับลูกค้าทุกรายที่กำลังมองหาวิธีการเรพลิเคต Offsite ของเขาด้วยซอฟต์แวร์ของเราอยู่””

ดร.เอ็ม.ซี.ซาจีฟ, ซีอีโอ, Microdium Limited
Back to Top

Follow us on Twitter and Facebook to receive updates regarding network issues, discounts and more.
2020 © SKALI Group.